ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นฝายทหาร) บ้านป่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาตงวัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,670.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 19,680.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddling)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นฝายทหาร) บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาตงวัฒนา

ประกาศราคากลาง ม.4
mungmee

Share: