ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายเทียนอัน แสงพรมชารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
(หมายเลขโทรศัพท์ 08-7225-5131)

นายประเทียน อุปติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
(หมายเลขโทรศัพท์ 08-7033-1740)

นายจงจิตร พันธุออน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
(หมายเลขโทรศัพท์ 08-4715-8256)

นางสาวพัสริน ไชยโคตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
(หมายเลขโทรศัพท์ 085-429-4871)

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายชุมพล คำตลบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
เบอร์โทรติดต่อ 084-887-9975

นางณภัค กุลยณีย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
เบอโทรติดต่อ 086-854-1888

นายธณพศ วงวันศรี
หัวหน้าสำนักปลัด 
เบอร์โทรติดต่อ 081-965-7488

บางอำนวย วงศ์ษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรติดต่อ 086-235-9243

นายอพิรัตน์ คุณปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรติดต่อ 083-335-7720

บางสาววศินี มังธิสานต์
ผู้อำนวยการกองภารศึภษา
เบอร์โทรติดต่อ 086-052-0792

นางสาววัชราภรณ์ เวชกามา
ผู้อำนวยการกองสษัติการฯ
เบอร์โทรติดต่อ 084-713-3069

mungmee

Share: