สำนักปลัด

นายธณพศ วงวันศรี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทรติดต่อ 081-965-7488

ต.ต.สมชาย นามวิชิต
นิติกร

นางทัศนีย์ สื่อกลาง
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุพัตตรา บุบผาวรรณ์
นักวิเควาะห์นโยบายและแผน

นายรสพน สังเกตกิจ
นักวิซาการสาธารณสุข

นายวิศิษฐ์ สหะจิตตา
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

พ.อ.อ.อรรถพล ไชยโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ ปง.

นายพีระศักดิ์ ศรีพลหา
คนตกแต่งสวน

นายประสพโชค วงศ์ศรีชา
พนักงานสูบน้ำ

นางสาวสุกัญญาแสงพรมชารี
ผช.จพง.ธุรการ สำนักปลัด

นางสาวธิติกานต์ พันธะสา
ผช.จพง.ธุรการ

นายวิการ พาระแพง
พนักงานขับรถ

นายปรีชา อุบงานหาร
คนงานทั่วไ

นายทศพล ศรีพลหา
คนงานทั่วไป

นายนิติกุล พรมจำปา
คนงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา พานเชียงศรี
คนงานทั่วไป

mungmee

Share: