กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาตงวัฒนา

แผนงานโครงการประจำปี

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาตงวัฒนา ได้ประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อบต.นาตงวัฒนา เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 และจัดทำร่างแผนการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 6 มีนาคม 2563 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาตงวัฒนา พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆ ผู้แทนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา

 

mungmee

Share: