หัวหน้าส่วนราชการ

นายชุมพล คำตลบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
เบอร์โทรติดต่อ 084-887-9975

นางณภัค กุลยณีย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
เบอโทรติดต่อ 086-854-1888

นายธณพศ วงวันศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ 081-965-7488

นางอำนวย วงศ์ษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรติดต่อ 086-235-9243

นายอพิรัตน์ คุณปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรติดต่อ 083-335-7720

บางสาววศินี มังธิสานต์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ 086-052-0792

นางสาววัชราภรณ์ เวชกามา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรติดต่อ 084-713-3069

mungmee

Share: