ข้อมูลสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น ตำบลนาตงวัฒนา

1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

    1.  สภาพทั่วไป

     1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนาตั้งอยู่เลขที่   271   หมู่ที่   4   อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอโพนนาแก้ว  ห่างจากตัวอำเภอโพนนาแก้วประมาณ    3   กิโลเมตร   มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   70   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  43,750  ไร่

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร
  • ทิศใต้   ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน  อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • ทิศตะวันตก  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  ลาดเอียงจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ของพื้นที่  พื้นที่ด้านทิศใต้ส่วนหนึ่งติดกับ  หนองหารและบึงคัน มีป่าไม้เบญจพรรณเหลืออยู่บางส่วน  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทางด้านทิศเหนือ มีทางหลวงแผ่นดินสาย     นาแก้ว-ดงน้อย  ตัดผ่านตำบล  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  อ่างเก็บน้ำและลำห้วยขนาดเล็กไหลผ่าน  สภาพดินเป็นดินลูกรัง  คิดเป็นร้อยละ  90   ของพื้นที่ทั้งหมด

3) แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลนาตงวัฒนา

ภาพที่ 1  แสดงแผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลนาตงวัฒนา

          1.3   ลักษณะภูมิอากาศ

  • สภาพภูมิอากาศแห้ง  ความชื้นของอากาศมีน้อย  ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู
  • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนถึงร้อนจัด
  • ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  ฝนตกค่อนข้างมาก  แต่ดินเป็นลูกรังซึ่งไม่อุ้มน้ำ  จึงทำให้การประกอบอาชีพทางการเกษตรไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
  • ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จะมีอากาศแห้ง  หนาวเย็น

        1.4  ลักษณะดิน

                   สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินลูกรัง  ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำดับที่ ชื่อลำห้วย สถานที่ตั้ง
1 ห้วยตง บ้านนาตงใหญ่ ,บ้านโพนแคน้อย,บ้านนาตงน้อย
2 ห้วยซิ บ้านปุ่งใหญ่,บ้านปุ่งน้อย,บ้านปุ่งวัฒนา,บ้านโพนแคใหญ่
3 ห้วยเฮือ บ้านบึงศาลา
4 ห้วยคำไหล่ บ้านป่าผาง ,บ้านบึงศาลา
5 ห้วยแฮด บ้านปุ่งใหญ่
6 ลำน้ำก่ำ บ้านป่าผาง  ม.๗ ,บ้านบึงศาลา
7 ห้วยหนองโสกหมู บ้านโพนแคน้อย  ,บ้านโพนแคกลาง
8 ห้วยน้อย บ้านนาตงใหญ่

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝาย            46  แห่ง

– บ่อน้ำตื้น        –   แห่ง

– ประปา         32  แห่ง

– อ่างเก็บน้ำ     1  แห่ง (ขนาดเล็ก)

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้

–  ทรัพยากรป่าไม้  สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่  เป็นไม้เต็งรัง  ไม้แดง  และพันธุ์ไม้ขนาดเล็กปัจจุบันพื้นที่ป่าถูกทำลายมากขึ้น  เนื่องจากการขยายเขตที่อยู่อาศัย  และการทำการเกษตรกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การทำสวนยูคาลิปตัส  การทำสวนยางพารา  และการทำสวนมันสำปะหลัง

2.  ด้านการเมืองการปกครอง              

          2.1  เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา  มีเขตการปกครองท้องถิ่นจำนวน 12  หมู่บ้าน  ดังต่อไปนี้

หมู่ที่    1        บ้านนาตงใหญ่

หมู่ที่    2        บ้านโพนแคใหญ่

หมู่ที่    3        บ้านดอนดู่

หมู่ที่    4        บ้านปุ่งน้ำย

หมู่ที่    5        บ้านปุ่งใหญ่

หมู่ที่    6        บ้านนาตงน้อย

หมู่ที่    7        บ้านป่าผาง

หมู่ที่    8        บ้านบึงศาลา

หมู่ที่    9        บ้านโพนแคน้อย

หมู่ที่    10      บ้านปุ่งวัฒนา

หมู่ที่    11      บ้านโพนแคกลาง

หมู่ที่    12      บ้านโพนนาแก้ว

mungmee

Share: