การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

การประชุมเตรียมพร้อมรับสถาการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การประชุมคณะทำงาน

การตรวจเยี่ยมแนะนำผุ้ป่วยกักตัว

เตรียมบ้านรองรับผู้กักตัว

ทำลายเชื้อบ้านผู้ป่วย

รับส่งกลุ่มเสี่ยงกักตัว

mungmee

Share: