ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสหกรณ์) บ้านดอนคู่ดู่ หมู่ที่3 ตำบลนาตงวัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,255.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,020.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (@-biddling) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสหกรณ์) บ้านตอนดู หมู่ที่ 3 ตำบลนาตงวัฒนา

ประกาศราคากลาง ม.3
mungmee

Share: