กิจกรรมทำความสะอาดร่องน้ำสาธารณะ บริเวณถนนเส้นกลางบ้านปุ่งใหญ่ ระยะทางโดยประมาณ 150 เมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา ร่วมกับ จิตอาสาฯ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และประชาชนชาวบ้านปุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 และบ้านปุ่งวัฒนา หมู่ที่ 10 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดร่องน้ำสาธารณะ บริเวณถนนเส้นกลางบ้านปุ่งใหญ่ ระยะทางโดยประมาณ 150 เมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ผลการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ ร่องน้ำมีความสะอาด น้ำไหลได้สะดวก ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมมา ณ โอกาสนี้

mungmee

Share: