ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านป้งใหญ่-บ้านนาล้อม) บ้านปุ้งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาตงวัฒนา ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๑,ㆍ๔๓.0๐ เมตร หนา 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๑๗๒..ㆍ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา
mungmee

Share: