แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าผาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 18/03/2024
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านปุ่งใหญ่-บ้านนาล้อม) บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาตงวัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,043.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,172.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 29/05/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านปุ่งใหญ่-บ้านนาล้อม) บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาตงวัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,043.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,172.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 19/05/2023
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประตูน้ำสุรัสวดี โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างโซล่าเซลล์ สูง 6.00 เมตร ขนาด 35 วัตต์ จำนวน 145 ต้น พร้อมอุปกรณ์แบบไฟฟ้า บัญชีนวัตกรรมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 08/03/2023
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประตูน้ำสรัสวดี โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างโซล่าเซลล์ สูง 6.00 เมตร ขนาด 35 วัตต์ จำนวน 145 ต้น พร้อมอุปกรณ์แบบไฟฟ้า บัญชีนวัตกรรมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 08/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) 20/10/2022
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประตูน้ำสรัสวดี โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างโซล่าเซลล์ สูง 6.00 เมตร ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 145 ต้น พร้อมอุปกรณ์แบบไฟฟ้า บัญชีนวัตกรรมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 07/09/2022
โครงการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา กทอ.64-07-1225 13/01/2022
ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 (จำนวน 4 บ่อ) 16/12/2021
โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร กทอ.64-07-1227 16/12/2021
ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 (จำนวน 4 บ่อ) 16/12/2021
โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร กทอ.64-07-1227 16/12/2021
โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จังหวัดสกลนคร กทอ.64-07-1227 16/12/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นยายอูด) ตำบลนาตงวัฒนา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,414 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 9,656 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 06/08/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตงน้อย หมู่ที่ 6 (เส้นนาตงน้อยไปบึงคัน) ตำบลนาตงวัฒนา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 06/08/2021
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายฝายทหาร) บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาตงวัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 525 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 06/08/2021
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนแคกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ๑ ชุด 26/10/2020
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายป่าผาง-หลังอำเภอ) บ้านป่าผาง หมู่ที่ 7 ตำบลนาตงวัฒนา กว้าง 6 เมตร ยาว 6,067 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ 1.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 1 สายทาง 26/10/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.82-005 สายบ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 09/03/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.82-013 สายบ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ 12 (เส้น สภ.โพนนาแก้ว-วัดสิริศรัทธาราม) 09/03/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าผาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาตงวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 24/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 บ้านปุ่งใหญ่ ตำบลนาตงวัฒนา กว้าง 4 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าผาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 บ้านปุ่งใหญ่ ตำบลนาตงวัฒนา กว้าง 4 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/05/2024
จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาตงวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 02/05/2024
ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดป่าโนนขุมเงิน บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยจัดซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 40 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร จำนวน 80 ชุด ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 01/04/2024
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 22/06/2023
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเชื่อมถนนทางหลวงชนบทสายทาง สน.2013 (ปุ่งใหญ่ - นาล้อม) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแคใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นโพนแคใหญ่ - จดบึงคัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผาง หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านนางรวม โทอาษา - บ้านนายโสรส สีสุดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 (บ่อนางสาวจันธิภา ต่ายเนาว์ดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านโพนแคใหญ่ หมู่ที่ 2 (บ่อนายคำโจม นาหมื่นหงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ 4 (บ่อนางหนูถิน วงศ์เจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าผาง หมู่ที่ 7 (บ่อนายมนทา ศรีพลพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งวัฒนา หมู่ที่ 10 (บ่อนายสุรพจน์ แสงพรมชารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประตูน้ำสุรัสวดี โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างโซล่าเซลล์ สูง 6.00 เมตร ขนาด 35 วัตต์ จำนวน 145 ต้น พร้อมอุปกรณ์แบบไฟฟ้า บัญชีนวัตกรรมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 22/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2023
จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ 12 จำนวน 5 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นฝายทหาร) บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาตงวัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,670.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 14,680.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายป่าผาง-หลังอำเภอ) บ้านป่าผาง หมู่ที่ 7 ตำบลนาตงวัฒนา ช่วงกม. 0+000-1+284, 1+317-6+100 ผิวจราจร AC กว้าง 6 เมตร ยาว 6,067 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ 1.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/11/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าผาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 บ้านปุ่งใหญ่ ตำบลนาตงวัฒนา กว้าง 4 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าผาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 บ้านปุ่งใหญ่ ตำบลนาตงวัฒนา กว้าง 4 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านปุ่งใหญ่-บ้านนาล้อม) บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาตงวัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,043.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,172.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นฝายทหาร) บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาตงวัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,670.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 14,680.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสหกรณ์) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาตงวัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,255.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,020.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายป่าผาง-หลังอำเภอ) บ้านป่าผาง หมู่ที่ 7 ตำบลนาตงวัฒนา ช่วงกม. 0+000-1+284, 1+317-6+100 ผิวจราจร AC กว้าง 6 เมตร ยาว 6,067 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ 1.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.82-005 สายบ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.82-013 สายบ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ 12 (เส้น สภ.โพนนาแก้ว-วัดสิริศรัทธาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าผาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร canon จำนวน ๒ ขวด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาตงวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 04/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 บ้านปุ่งใหญ่ ตำบลนาตงวัฒนา กว้าง 4 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นนานายวิชัย สุวรรณฤทธิ์-บ้านนางรจนา คตจำปา) บ้านป่าผาง หมู่ที่ 7 ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นนานางจีน) บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นนานางเผือ อุปติ) บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นนานายชัยวัฒน์) บ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นนายสมจิตต์-สวนมะพร้าว) บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างถมดินพร้อมวางท่อคอนกรีตอัดแรง (ครอ) บ้านโพนแคใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านนาตงน้อย หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ บ่อ (บ่อที่ ๑ บ่อนายเขือง คณะเมือง บ่อที่ ๒ บ่อนายบัวเพลิน กุลมินทร์) ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ ๑ (บ่อนางเพ็ญพิศ ไชยโคตร) ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าผาง หมู่ที่ ๗ (บ่อนางสำเลิง จันไขโคตร) ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ บ่อ (บ่อที่ ๑ บ่อนายพรชัย เชื้อดวงผุย บ่อที่ ๒ บ่อนายขจรเจต บุตรตะหล้า) ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ (บ่อนายสัมฤทธิ์ มหาชัย) ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดป่าโนนขุมเงิน บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยจัดซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 40 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร จำนวน 80 ชุด ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 09/04/2024
จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านป่าผาง หมู่ที่ ๗ (บ่อนางสาวนิ่มนวล วรราช) จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ (บ่อนายทักศิลป์ อำภาวงค์) จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ (บ่อนายอภิสิทธิ์ เจริญวงศ์) จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโพนแคกลาง หมู่ที่ ๑๑ (บ่อนายสัมฤทธิ์ พาระแพง) จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 บ้านปุ่งใหญ่ ตำบลนาตงวัฒนา กว้าง 4 เมตร ยาว 3,390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าผาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับมวลชนเพื่อเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับมวลชนเพื่อเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าผาง ประจำวันที่ ๑-๓๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ (เฉพาะวันทำการ) จำนวน ๒๑ วัน รวมเป็น ๖๐๙ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2024
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแคน้อย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0003 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0004 จำนวน 2 เครื่อง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2024
จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านบึงศาลา หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นบ้านปุ่งใหญ่-บ้านโพนแคใหญ่) บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นนายณรงค์ศิลป์ อุปครุต-นายอดีต กล่อมใจ) บ้านป่าผาง หมู่ที่ 7 ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้านนาตงน้อยเชื่อมถนนลาดยางสาย สน.๕๐๑๑ บ้านนาตงน้อยหมู่ที่ ๖ ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ ตำบลนาตงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร canon จำนวน ๑ ขวด กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง ประจำวันที่ ๑-๓๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (ปิดภาคเรียน) จำนวน ๓๐ วัน จำนวนเด็ก ๑๗๕ คน รวมเป็น ๕,๒๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ ประจำวันที่ ๑-๓๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (ปิดภาคเรียน) จำนวน ๓๐ วัน จำนวนเด็ก ๑๔๗ คน รวมเป็น ๔,๔๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าผาง ประจำวันที่ ๑-๓๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (ปิดภาคเรียน) จำนวน ๓๐ วัน จำนวนเด็ก ๑๗๔ คน รวมเป็น ๕,๒๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุ่ง ประจำวันที่ ๑-๓๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ วัน จำนวนเด็ก ๕๗ คน รวมเป็น ๑,๗๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแคน้อย ประจำวันที่ ๑-๓๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๘ คน รวมเป็น ๘๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแคกลาง ประจำวันที่ ๑-๓๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ วัน จำนวนเด็ก ๑๒ คน รวมเป็น ๓๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าผาง ประจำวันที่ ๑-๓๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ วัน จำนวนเด็ก ๓๒ คน รวมเป็น ๙๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2023
ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่